Centro padalinys

(8 37) 409 222

Kalniečių padalinys

(8 37) 401 422

Dainavos padalinys

(8 37) 403 900

Šilainių padalinys

(8 37) 377 771

Šančių padalinys

(8 37) 342 167

Registracija internetu

Virsun

PRIVALOMASIS PROFILAKTINIS SVEIKATOS PATIKRINIMAS

KMP  >  PRIVALOMASIS PROFILAKTINIS SVEIKATOS PATIKRINIMAS

SVEIKATĄ TIKRINTIS PRIVALO:

 • Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to kokios srities darbuotojai jie yra.
 • Asmenys dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, su polivinilchlorido, arseno, gyvsidabrio, mangano junginiais ar padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi 1 kartą per metus, o visi kiti, įsidarbinantys ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi 1 kartą per du metus.
 • Darbuotojai iki 18 metų amžiaus privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 18 metų. Sveikatos tikrinimo tvarka, specialistų konsultacijos bei tyrimai priklauso nuo konkretaus atliekamo darbo.
 • Maisto pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonių, vandentiekio įrenginių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų, taip pat kai kurių kitų įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. Šių sričių darbuotojai, privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei.

PRIVALOMOJO SVEIKATOS PATIKRINIMO TIKSLAS:

 • įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis
 • apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo
 • įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės
 • siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĘ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

 • Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma F Nr. 047/a) yra priimamo į darbą asmens sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas
 • Asmens medicininė knygelė (forma F Nr. 048/a) yra darbuotojo sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas.

Tikrinti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos ir Asmens medicininės knygelės įrašus turi teisę darbdavys (ar jo įgaliotas asmuo), Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys, Lietuvos Respublikos ir apskričių (regionų) vyriausieji epidemiologai, kiti užkrečiamųjų ligų kontrolę administruojantys tarnautojai (pareigūnai) bei pagal kompetenciją maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.

DARBUOTOJŲ PRIVALOMŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE 

 • Organizuoti darbuotojų privalomus sveikatos patikrinimus yra darbdavio prievolė, o darbuotojai privalo šiuos nurodymus vykdyti.
 • Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis (DK 265 straipsnio 7 dalis). Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.
 • Darbuotojų privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku (t. y. Privalomų medicininių apžiūrų laikas įeina į darbo laiką (DK 265 straipsnio 6 dalis; DK 143 straipsnio 1 dalies 5 punktas)). Vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, bei periodinius sveikatos patikrinimus, moka darbdavys.
 • Darbuotojas turi teisę susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai. Reikalauti perkelti į kitą darbą, jeigu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų;
 • Gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.
 • Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (Sveikatos pasą) (F Nr. 048/a) (dirbančiajam ar įsidarbinančiam).


ASMENS MEDICININĖS KNYGELĖS (SVEIKATOS PASO) PILDYMAS

 • Sveikatos pasas (F 048/a), turi būti su asmens nuotrauka, patvirtinta darbovietės antspaudu ir darbdavio (arba jo įgalioto asmens) parašu, kurioje papildomai nurodoma: darbo stažas pagal profesiją (metais), kenksmingi veiksniai ir jų dydžiai, pavojingi darbai konkrečioje darbo vietoje, metinės apšvitos dozės (gautos darbuotojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais).
 • Pagal Sveikatos pase nurodytus pavojingus darbus ar rizikos veiksnius gydytojai atlieka skirtingus privalomuosius tyrimus.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.