Skambučių centro tel. (8 37) 403 900

Virsun

Duomenų apsauga

KMP  >  Duomenų apsauga

Privatumo politika

Vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo VšĮ Kauno miesto poliklinikoje tvarkos aprašas

Duomenų subjekto prašymas apriboti duomenų tvarkymą

Duomenų subjekto prašymas ištaisyti netikslius ir arba papildyti neišsamius asmens duomenis

Duomenų subjekto prašymas ištrinti asmens duomenis

Duomenų subjekto prašymas susipažinti su asmens duomenimis

Mobiliosios aplikacijos „Paciento programėlė“ privatumo politika

 

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, viešojoje įstaigoje Kauno miesto poliklinikoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

VšĮ Kauno miesto poliklinikos duomenų apsaugos pareigūnas:

DEFENSIO advokatų profesinė bendrija

El. paštas duomenuapsauga@kaunopoliklinika.lt

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.